Powrót na górę strony

OK
Bandi Proffessionaldr Skin - nasza nowa marka
zaloguj się
Poznaj nową linię do ciałaNOWOŚĆ! Oczyszczanie 2w1! Produkty z krótszą datą ważności -50%
 

Regulamin Programu Klub Ambasadorek Bandi

zwany dalej „Regulaminem”

 

§ 1

Organizator

 1. Organizatorem programu pod nazwą Klub Ambasadorek Bandi zwanego dalej Programem jest BANDI COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, 05-152, ul. Warszawska 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259978, NIP: 5342331820, REGON: 140606263, kapitał zakładowy: 400.000,00 PLN zwana dalej Organizatorem.

 2. Celem programu jest wybór 30 osób, które zostaną Ambasadorkami Bandi na okres trzech miesięcy od dnia 16.11.2020 roku do dnia 16.02.2021 roku. Począwszy od listopada 2021 roku, każda z Ambasadorek otrzyma od Organizatora trzy paczki z produktami marki Bandi. Ambasadorka zobowiązana będzie do przetestowania produktów, napisania recenzji i opublikowania postu na swoich profilach/kanałach w mediach społecznościowych.

 

§ 2

Czas trwania Programu

 1. Program „Klub Ambasadorek Bandi”, zwany dalej Programem, trwał będzie od dnia 27.10.2021 roku do 16.02.2022 roku.

 2. Harmonogram Programu:

  1. Zbieranie zgłoszeń – od 27.10.2021 roku do 10.11.2021 roku do godziny 24.00.

  2. Ogłoszenie wyników naboru - do 16.11.2021 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu instagramowym BANDI, a osoby wybrane do Programu zostaną poinformowane drogą mailową.

  3. Testowanie produktów i publikowanie recenzji - od 16.11.2021 roku do 16.02.2022 roku.

 

§ 3

Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły, co najmniej 18. rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik Programu jest nazywany dalej Uczestnikiem.

 2. Program przeznaczony jest do osób, które lubią kosmetyki i są aktywne w Social Mediach (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube), tzw. Influencerów skupiających duże grono wiernych obserwujących.

 3. Z udziału w Programie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Programu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 4. Organizator zamieszcza informacje o Programie na firmowym profilu Instagram oraz Facebook Organizatora.

5. Uczestnik zgłasza swoją kandydaturę na Ambasadorkę Bandi poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: https://bandi.info.pl/klubambasadorekbandi. Każdy z Uczestników może zgłosić się tylko raz.

Powyższe zgłoszenie jest jednocześnie zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 1. Po dokonaniu wyboru Uczestnik Programu, wyraża zgodę na publikację w mediach, opublikowanie w materiałach drukowanych przez Organizatora, komunikatach prasowych, następujących danych, podanych przez Uczestnika: imię i nazwisko oraz nick (pseudonim) jeśli Uczestnik posiada takowy na portalu społecznościowym

 2. Program nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy społecznościowe, ani z nim związany. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Programem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.

 

§ 4

Kryteria wyboru i sposób zapewnienia prawidłowości Programu

 1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Programu sprawuje komisja Programu oraz osoba weryfikująca zgłoszenia. W skład komisji wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora.

 2. Do kompetencji komisji Programu należeć będzie wybór 30 osób prowadzących najciekawszą działalność w Social Mediach, które zostaną Ambasadorkami Bandi. Wybór następować będzie w oparciu o:

  1. weryfikację profili,

  2. analizę odpowiedzi na pytanie otwarte „Dlaczego mamy wybrać Ciebie”,

  3. weryfikację zgłoszeń czy spełniają wszystkie warunki Programu,

  4. analizę profili uczestników pod względem tematyki, zasięgów i zaangażowania.

 3. Do kompetencji komisji Programu należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji. 

 4. Po dokonaniu wyboru Organizator zawrze z wybranymi Uczestnikami umowy zlecenie lub umowy barteru (w zależności od tego czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą). Brak zawarcia umowy uniemożliwi udział w programie w charakterze Ambasadorki.

 

§ 5

Prawa i obowiązki Ambasadorek Bandi

 1. Każda z Ambasadorek Bandi (zwana dalej również Ambasadorką) otrzyma w ramach Programu:

 1. 3 (trzy) paczki z kosmetykami Bandi do testowania (min. 3 kosmetyki), przy czym paczki wysyłane będą nie częściej niż raz w miesiącu w czasie trwania Programu.

 1. pierwszeństwo w testowaniu kosmetyków,

 2. nagrodę za publikacje (Insta Stories + Post) miesięcznej paczki w postaci voucheru do sklepu www.bandi.pl,

 3. możliwość udziału w procesie tworzenia nowych produktów Bandi, poprzez branie udziału w ankietach itp.

 1. Ambasadorka Bandi zobowiązuje się:

  1. do opublikowania minimum 3 (postów) postów na swoim Profilu (minimum po jednym poście dotyczącym każdej przesłanej paczki z kosmetykami), zawierających zdjęcie przesłanych w paczce produktów (kosmetyków) Bandi (mogą to być wybrane produkty, nie wszystkie) i opis lub krótką recenzję opisującą wrażenia z używania tychże kosmetyków oznaczenie Bandi i hasztagów, które zostaną podane na kartce dołączonej do przesyłki. Ambasador dodatkowo może opublikować post na blogu lub video YouTube, przy czym Posty lub post na blogu lub video na YouTube winny: (i) przedstawiać rzetelnie Organizatora, jego działalność lub produkty , (ii) nie naruszać dobrego imienia Organizatora lub osób trzecich, (iii) nie naruszać wizerunku Organizatora lub osób trzecich;

  2. do nie usuwania do dnia 1.01.2023 roku zamieszczonych na Profilu postów, o których mowa powyżej i ustawienia ich jako posty publiczne;

do opublikowania co najmniej 6 (sześciu) materiałów na InstaStory pokazujących użycie produktu z paczki (konsystencja produktu, sposób nakładania, rytuał pielęgnacyjny z produktem)

 1. do przesyłania Organizatorowi – po upływie 14 dni od dnia publikacji - na adres [email protected] statystyk z opublikowanych Postów i InstaStories.

 

 1. Ambasadorka wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora informacji o postach publikowanych przez Ambasadorkę na Profilu Organizatora na portalu Facebook lub serwisie Instagram Organizatora z możliwością publikacji postów lub repostu zdjęcia z informacją o twórcy, a także na publikowanie Postów poprzez media społecznościowe. Ambasador oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczonych w ramach Programu zdjęć i treści i wyraża zgodę na ich dalszą publikację przez Organizatora.

 2. Ambasadorki nie są uprawnione do przeniesienia prawa do otrzymania paczek na

osoby trzecie.

 1. Paczki nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi

handlowemu.

 1. Ambasadorka jest zobowiązana do osobistego odbioru przesyłki z paczką. Warunkiem przekazania paczki Ambasadorce jest przesłanie danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto) przez Ambasadorkę do Organizatora drogą elektroniczną. Przesłanie danych powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników na adres e-mail: [email protected]

 2. Ambasadorka traci prawo do otrzymania paczki w przypadku nieotrzymania przez Organizatora wszystkich informacji, o których mowa powyżej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników lub nieprzestrzegania warunków Regulaminu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania paczki z przyczyn leżących po stronie Ambasadorki, a w szczególności w przypadku:

 1. podania błędnych danych,

 2. niepodania danych adresowych w określonym terminie,

 3. zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych, o której Organizator nie został poinformowany.

 1. W przypadku, gdy Ambasadorka niewykonana lub niewłaściwe wykonana obowiązki, o których mowa w § 5 Regulaminu, a w szczególności obowiązku publikacji postu na Profilu, Organizator uprawniony będzie do odmowy przesłania Ambasadorce kolejnej paczki (kolejnych paczek) i vouchera.

 2. Paczki będą wysyłane tylko na terytorium Polski.

 

§ 6.

Prawa i obowiązki Organizatora

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 1. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Programu,

 2. prowadzą bezprawne działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, a także gdy godzą w jego wizerunek.

  1. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Programu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Programu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Programu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa.

  2. Organizator nie jest zobowiązany dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestników Programu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

 

 

 

§ 7.

Dane osobowe Uczestników

 1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, adres: 05-152 Czosnów, ul. Warszawska 7 email: [email protected]

 3. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Programu, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w Programie. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia do Programu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Programie.

 4. Uczestnik posiada prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych,

 2. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,

 3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

 5. przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,

 6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 1. Administrator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej.

 2. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem Administratora, obsługi IT Organizatora, dostawców usług Administratora i Organizatora z zakresu obsługi poczty mailowej. 

 3. Dodatkowo, dane Laureatów Programu, w zakresie imię i nazwisko zostaną przekazane kurierowi albo poczcie celem dostarczenia umowy oraz zostaną zamieszczone na stronach:

  1. https://www.facebook.com/BANDIcosmetics/

  2. https://www.instagram.com/bandi_cosmetics/

 

Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez okres niezbędny do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej konferencji.

 3. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

§8.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w terminie 7 dni od zakończenia Programu lub zaistnienia uchybienia.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

 

§9.

Zmiana Regulaminu

 1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Programu, chyba że zmiany te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie www.bandi.pl

 3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany na stronie.

 

§10.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie www.bandi.pl a także w siedzibie Organizatora.

 2. Wszelkie informacje o Programie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 4. Uczestnik Programu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści naruszających prawa osób trzecich.

 5. Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.

 6. Zarówno Uczestnicy Programu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Programu w sposób ugodowy, na drodze polubownej.

 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.

Wersja do druku


Logo BANDI
Dołącz do grona miłośników #mojebandiZapisz się do newslettera już teraz i skorzystaj 
z 15% rabatu na pierwsze zakupy!