Powrót na górę strony

OK
Bandi Proffessionaldr Skin - nasza nowa marka
zaloguj się
Poznaj nową linię do ciałaProdukty z krótszą datą ważności -30%
 

REGULAMIN PROMOCJI DZIEŃ DZIECKA


zwany dalej

Regulaminem”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady Promocji pod nazwą Dzień Dziecka zwanej dalej Promocją.

 2. Organizatorem Promocji jest BANDI COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, 05-152, ul. Warszawska 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259978, NIP: 5342331820, REGON: 140606263, kapitał zakładowy: 400.000,00 PLN zwana dalej Organizatorem.

 3. Promocja prowadzona jest na jedynie w sklepie internetowym Organizatora na stronie: https://www.bandi.pl/sklep/, zwany dalej Sklepem.

 4. Udział w Promocji jest dobrowolny.

 5. W czasie trwania promocji, Organizator do każdego zakupionego produktu dołączy drugi, taki sam, za darmo.

 

§ 2

Czas trwania Promocji

 1. Promocja trwa jedynie w dniu 01.06.2021 r. w godzinach 18:00-21:00, jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją, zwany dalej czasem trwania Promocji.

 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Promocji.

 

§ 3

Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Promocji, może być:

 1. każda osoba będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, albo

 2. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, albo

 3. osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów kosmetycznych,

pod warunkiem, że posiada aktywne konto internetowe w Sklepie, która w czasie trwania Promocji, za pośrednictwem takowego konta internetowego, dokona w Sklepie zakupu dowolnego asortymentu ze Sklepu.

Uczestnik Promocji jest nazywany dalej Uczestnikiem.

 1. Uczestnikowi nie przysługuje:

 1. możliwość zamiany artykułu na artykuł inny niż wynikający z zakupu,

 2. prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w zamian za artykuł.

 1. Jeden Uczestnik może skorzystać z niniejszej Promocji wyłącznie jeden raz.

 2. Kwota zamówienia objętego promocją nie może przekroczyć kwoty 3000 zł brutto. W przypadku przekroczenia rzeczonej kwoty zamówienia, zamówienie nie będzie traktowane jako objęte promocją.

 

§ 4

Reklamacja

 1. W przypadku przeprowadzenie Promocji niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia skorzystania z Promocji.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników:

 1. w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: BANDI COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, 05-152, ul. Warszawska 7

 2. pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 1. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane kontaktowe, w szczególności: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, umożliwiając tym samym Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem w celu poinformowania Uczestnika o wyniku postepowania reklamacyjnego,

 2. przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 2. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacji przez Uczestnika, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 

§ 5

Dane osobowe Uczestników

 1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

 2. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach Promocji, a tym w ramach reklamacji jest Organizator: BANDI COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, 05-152, ul. Warszawska 7, email: [email protected]

 3. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).

 4. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Promocji, na podstawie art. 6 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w Promocji. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Promocji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Promocji.

 5. Uczestnik posiada prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych,

  2. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,

  3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

  5. przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,

  6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 6. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem współpracowników Organizatora obsługujących Uczestnika, obsługi IT Organizatora, dostawców usług Organizatora z zakresu obsługi poczty mailowej oraz usług pocztowych lub kurierskich.

 7. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności art. 6 ust. 1b.

 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie niezbędnym do zgodnego z prawem rozliczenia Promocji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszego Promocji.

 10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

§ 6

Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe.

 3. W razie odstąpienia od Umowy, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi produkty otrzymane za darmo w ramach Promocji. W tym, w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi tylko te produkty, które otrzymał za darmo w ramach Promocji.

 

§7

Zmiana Regulaminu

 1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji, chyba że zmiany te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie https://www.bandi.pl/sklep/regulaminy.php

 3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany na stronie.

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie https://www.bandi.pl/sklep/regulaminy.php, a także w siedzibie Organizatora.

 2. Wszelkie informacje o Promocji, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.

 5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze polubownej.

 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.

 7. Organizator oświadcza, iż wszystkie dokonane zakupy w Sklepie (w tym objęte niniejszą Promocją), podlegają regulaminowi Sklepu dostępnego na stronie https://www.bandi.pl/sklep/regulaminy.php, który to regulamin Sklepu Uczestnik akceptuje.

 

Wersja do druku


Logo BANDI
Dołącz do grona miłośników #mojebandiZapisz się do newslettera już teraz i skorzystaj 
z 15% rabatu na pierwsze zakupy!