OK
 

REGULAMIN KONKURSU „Gwiazdka z Bandi"

zwany dalej „Regulaminem”


§ 1
Organizator

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Gwiazdka z Bandi” zwanego dalej Konkursem jest BANDI COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, 05-152, ul. Warszawska 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259978, NIP: 5342331820, REGON: 140606263, kapitał zakładowy: 400.000,00 PLN zwana dalej Organizatorem.


§ 2
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwać będzie do 15 grudnia 2020 r.
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.

§ 3
Warunki Uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie członkowie grupy Bandi dla Biznesu. Uczestnik Konkursu jest nazywany dalej Uczestnikiem.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest opublikowanie pod postem konkursowym komentarza, z odpowiedzią na zadane w poście pytanie.
3. Uczestnik zgłasza przystąpienie do Konkursu poprzez publikację komentarza pod postem konkursowym.
4. Każdy z Uczestników przystępujących do konkursu może zgłosić dowolną ilość komentarzy.
5. Powyższe zgłoszenie jest jednocześnie zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w tym danych osobowych wraz z akceptacją Regulaminu, przed rozpoczęciem Konkursu.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy społeczności, ani z nim związany. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.

§ 4
Sposób zapewnienia prawidłowości Konkursu

1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu sprawuje komisja Konkursu oraz osoba weryfikująca zgłoszenia. W skład Komisji wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora.
2. Do kompetencji komisji Konkursu należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji. Dodatkowo do obowiązków osoby weryfikującej zgłoszenia należy moderacja zgłoszeń konkursowych polegająca na dyskwalifikowaniu odpowiedzi, które:
a) nie są związane z konkursem
b) zawierają treść powszechnie uznaną za obraźliwą, wulgarną lub sprzeczną z prawem
c) nie spełniają wszystkich warunków konkursu.
1. Do obowiązków Komisji należeć będzie również wytypowanie Laureata Konkursu.

§ 5
Nagrody

1. Do wygrania w konkursie są zestawy kosmetyków wskazane w poście konkursowym.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną ani na inne nagrody.
1. Komisja dokona wyboru pięciu zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę główną.
1. Każdy z Uczestników w Konkursie może otrzymać tylko jedną nagrodę.


§ 6
Wręczenie nagrody

1. Lista Laureatów zostanie opublikowana po zakończeniu Konkursu na grupie Bandi dla Biznesu.
2. Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników danych (imię, nazwisko, adres, telefon) niezbędnych do komunikacji celem przygotowania i wysyłki nagrody. Brak przesłania danych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody i przepadek nagrody.
3. Organizator wyśle nagrody w ciągu 7 dni od otrzymania danych do ich wysyłki.
4. Organizator wyśle nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 a) nieodebranie Nagrody przez Laureata
 b) podanie przez Laureata błędnych danych niezbędnych do wysyłki nagrody.
1. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to zgodę.
1. Organizator ponosi koszty przesyłki nagrody przyznanej w Konkursie.
2. Dostarczenie nagrody możliwe jest wyłącznie na terenie Polski.

§ 7
Prawa i obowiązki Uczestników

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

§ 8
Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator, niezależnie od przesłanek opisanych w §7 ust.2 Regulaminu, zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
 a) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu,
 b) prowadzą bezprawne działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, a także gdy godzą w jego wizerunek.
1. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o niższej wartości, iż pierwotnie przyrzeczona.
1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestników Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

§ 9
Dane osobowe Uczestników

1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, adres: 05-152, ul. Warszawska 7 email: biuro@bandi.pl
3. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konkursu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Konkursie.
4. Uczestnik posiada prawo:
 a) dostępu do treści swoich danych,
 b) sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
 c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 e) przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,
 f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Administrator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej.
6. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem Administratora, obsługi IT Organizatora, dostawców usług Administratora i Organizatora z zakresu obsługi poczty mailowej.
Dodatkowo, dane Laureatów Konkursu, w zakresie imię i nazwisko zostaną przekazane kurierowi albo poczcie celem dostarczenia nagrody.
1. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO;
1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez okres niezbędny do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej konferencji.
3. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

§10
Podatek dochodowy

1. Nagrody otrzymane przez uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwana dalej "ustawą o pdof".
2. W przypadku, gdy wartość nagród otrzymanych przez uczestnika Konkursu będących towarami i nieodpłatnymi świadczeniami nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.
4. W odniesieniu do Nagród, których przyznanie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, Uczestnicy, którzy zostaną nagrodzenia w Konkursie, otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowe nagrody pieniężne nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną przeznaczone przez Organizatora na pokrycie zryczałtowanego podatku od Nagrody, w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej, na poczet pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie.


§11
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez uczestników Konkursu w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w terminie 7 dni od zakończenia konkursu lub zaistnienia uchybienia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

§12
Zmiana Regulaminu

1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu, chyba że zmiany te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na grupie Bandi dla Biznesu
3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany na stronie.

§13
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizator i osób trzecich za użycie treści naruszających prawa osób trzecich.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.
5. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze polubownej.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.

Wersja do druku