Powrót na górę strony

OK
Bandi Proffessionaldr Skin - nasza nowa marka
zaloguj się
Poznaj NOWOŚCI od Microbiome CareProdukty z krótszą datą ważności -30%
 

REGULAMIN PROMOCJI „Szkolenia”
zwany dalej „Regulaminem”

§ 1.

Organizator

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady Promocji pod nazwą „Szkolenia” zwanej dalej Promocją.
 2. Organizatorem Promocji pod nazwą „Szkolenia” jest BANDI COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, 05-152, ul. Warszawska 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259978, NIP: 5342331820, REGON: 140606263, kapitał zakładowy: 400.000,00 PLN zwana dalej Organizatorem.
 3. Promocja prowadzona jest jedynie za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora na stronie: https://www.bandi.pl/sklep/, zwanym dalej Sklepem.
 4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Partner ma prawo zrezygnować z udziału w Promocji bez ponoszenia dodatkowych kosztów poprzez odstąpienie od wykonywania Szkoleń lub złożenie oświadczenia Organizatorowi na adres: ul. 05-152 Czosnów, ul. Warszawska 7 lub za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres Organizatora [email protected]

§ 2.

Czas trwania Promocji

 1. Promocja obejmuje okres od dnia 07.02.2019 r do odwołania jednak nie dłużej niż do wyczerpania kodów promocyjnych produktów objętych Promocją, zwany dalej czasem trwania Promocji.
 2. Organizator poinformuje o odwołaniu Promocji na co najmniej 14 dni przed jej zakończeniem.
 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Promocji.

§ 3.

Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Promocji, może być każdy użytkownik Sklepu posiadający konto zaklasyfikowane jako należące do profesjonalisty. Uczestnik Promocji jest nazywany dalej Uczestnikiem.
 2. Promocja kierowana jest wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych.
 3. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest:
  a) Posiadanie konta profesjonalisty na stronie Sklepu;
  b) Zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu;
  c) Zgłoszenie swojego akcesu do udziału w Promocji;

§ 4.

Szkolenia

 1. W ramach Promocji, Organizator zorganizuje serię szkoleń w formie e-learningu. Każde szkolenie zwane jest dalej Szkoleniem lub Szkoleniami.
 2. Każde Szkolenie związane jest z udostępnieniem Uczestnikowi pliku (plików) zawierającego szkolenie na wybrany przez Uczestnika z oferty Organizatora temat.
 3. Uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z informacjami dostępnymi na pliku niezwłocznie po wybraniu szkolenia. Aż do zakończenia promocji, Uczestnik będzie miał możliwość przystąpienia do testu kończącego Szkolenie, zwanego dalej Testem, do którego pobrał plik.
 4. Aby ukończyć szkolenie, Uczestnik winien zaliczyć test poprzez otrzymanie wymaganej dla danego Szkolenia liczby punktów. Nieotrzymanie rzeczonego limitu powoduje niezaliczenie Testu a tym samym Szkolenia.
 5. Uczestnik może podchodzić do Testu wielokrotnie, aż do jego zaliczenia. Organizator zastrzega, iż pytania mogą się każdorazowo różnic.
 6. Każde ukończone Szkolenie związane będzie z uzyskaniem jednorazowej zniżki w wysokości 10% przy następnym zakupie (zwanej dalej Zniżką).
 7. Każde ukończenie trzech różnych Szkoleń związane będzie z uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego odbycie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 8. Organizator dołoży staranności w przygotowaniu Szkolenia, niemniej Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultat szkolenia, w tym wyniki jakichkolwiek egzaminów lub kursów, do których Uczestnik zdecyduje się przystąpić.

§ 5.

Zniżka

 1. Zniżka nie ma charakteru kumulatywnego z innymi ewentualnymi zniżkami.
 2. Zniżka winna być wykorzystana w terminie do 30 dni po jej uzyskaniu przez Uczestnika. Po tym terminie Zniżka przepada. Zniżka która przepadła traktowana jest jak zniżka wykorzystana.
 3. Zniżka będzie przyznawana każdorazowo w formie Kodu promocyjnego, który będzie generowany dla Uczestnika po każdym zaliczonym Szkoleniu.
 4. Jeden Uczestnik może uzyskać z każdego Szkolenia wyłącznie jeden Kod promocyjny.

§ 6.

Wymagania techniczne korzystania z Szkoleń

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Uczestnicy powinni dysponować:
  a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  b) przeglądarką Chrome 49, Firefox 52, Internet Explorer 9 albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
  c) przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcji usług elektronicznych wymaga uruchomionej obsługi skryptów Javascript w przeglądarce oraz może wymagać zgody na pliki cookie.

§ 7.

Reklamacja

 1. W przypadku przeprowadzenie Promocji niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia skorzystania z Promocji.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników: a) w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: BANDI COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, 05-152, ul. Warszawska 7
  b) pocztą elektroniczną na adres: [email protected] 
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dane kontaktowe, w szczególności: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, umożliwiając tym samym Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem w celu poinformowania Uczestnika o wyniku postepowania reklamacyjnego,
  b) przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacji przez Uczestnika, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

§ 8.

Dane osobowe Uczestników

 1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach Promocji, a tym w ramach reklamacji jest Organizator: BANDI COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, 05-152, ul. Warszawska 7, email: [email protected]
 3. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).
 4. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w Promocji. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Promocji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Promocji.
 5. Uczestnik posiada prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych,
  b) sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
  c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  e) przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,
  f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Administrator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej.
 7. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem Organizatora, współpracowników Organizatora, obsługi IT Organizatora, dostawców usług Organizatora z zakresu obsługi poczty mailowej oraz usług pocztowych lub kurierskich.
 8. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b oraz 1f RODO.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez okres niezbędny do rozliczenia Promocji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszego Promocji.
 11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 9.

Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

§ 10.

Zmiana Regulaminu

 1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji, chyba że zmiany te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie https://www.bandi.pl/sklep/page.php?id=62
 3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany na stronie.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie https://www.bandi.pl/sklep/page.php?id=62, a także w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Promocji, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze polubownej.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.

 

Wersja do druku


Logo BANDI
Dołącz do grona miłośników #mojebandiZapisz się do newslettera już teraz i skorzystaj 
z 15% rabatu na pierwsze zakupy!