Zaloguj się
EN PL SKLEP

Praca

2021-11-22

W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowisko w naszej firmie

2015-06-08

KLAUZULA INFRMACYJNA

BANDI COSMETICS Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie,  ul. Warszawska 7, 05-152 Czosnów, KRS: 0000259978, (zwaną Administratorem) informuje Pana/ Panią, iż:

I.	Dane są przetwarzane celem prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 1b, 1c oraz 1f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenie rekrutacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała skorzystanie z Pana/Pani kandydatury zwarcie;

II.	Posiada Pani/Pan prawo:
a)	dostępu do treści swoich danych,
b)	sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
c)	żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d)	prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e)	przeniesienia danych do innego administratora lub do państwa,
f)	do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

III.	Administrator będzie od Pana/Pani pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

IV.	Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem współpracowników świadczących usługi związane w szczególności z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, w tym współpracowników z zakresu obsługi IT w przypadku korzystania z elektronicznych środków komunikacji, oraz dostawców usług Administratora,

V.	Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO;

VI.	Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

VII.	Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji oraz do 90 dni od jej zakończenia, a także przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

VIII.	Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

IX. Z Polityką prywatności BANDI Cosmetics SP. z o.o. mogą się Państwo zapoznać na stronie: www.bandi.pl/politpryw

Znajdź nas ...