BANDI Cosmetics

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Oznaczenie Sprzedawcy :

 

BANDI Cosmetics Sp. z o.o.
ul. Warszawska 7
05-152 Czosnów
tel: (+48 22) 112 50 40
fax: (+48 22) 112 50 41
e-mail: [email protected], [email protected]

 

 1. Definicje

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Biurze Obsługi Klienta (BOK) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. usługę zapewniającą Klientom kontakt poprzez:

  1. infolinię pod nr: (+48) 22 112 50 40,

  2. pocztę elektroniczną pod adresem: [email protected],

  3. pocztę tradycyjną pod adresem: ul. Warszawska 7, 05-152 Czosnów,

  4. faxem pod nr: (+48) 22 112 50 41,

  5. a także w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie BANDI Cosmetics Sp. z o.o.

 1. Blokada konta – należy przez to rozumieć środek polegający na uniemożliwieniu korzystania z Konta w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Dane osobowe - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 3. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.

 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

 6. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego ;

 8. Newsletter – usługa polegająca na możliwości otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.

 9. Regulamin – niniejszy dokument;

 10. Sprzedawca i Usługodawca - BANDI Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, przy ul. Warszawskiej 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr 0000259978, REGON: 140606263, NIP: 534-233-18-20, kapitał zakładowy 400000 zł;

 11. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

 12. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 13. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 14. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.

 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ;

 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://www.bandi.pl/ .

 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.bandi.pl/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi, o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.

 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient/Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 5. Klient/Usługobiorca zobowiązany jest do:

 1. podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych , jak również ich niezwłocznego aktualizowania.

 2. korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania samego Usługodawcy/Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów/Usługobiorców ;

 3. korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

 1. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym regulaminie i ustawą o prawach Konsumenta (prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Usługi są świadczone przez Usługodawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców :

 1. Konto Użytkownika ;

 2. Newsletter

 3. Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 1. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

     - wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

         - kliknięciu pola „Zarejestruj”.

 1. Po rejestracji Konta, Usługobiorca może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

 2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

 3. Użytkownik jest świadomy, że:

 1. aby korzystać z funkcjonalności Sklepu internetowego, musi być zalogowany;

 2. zawsze ma prawo do zmiany hasła;

 3. zobowiązany jest dołożyć starań w zakresie nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim,

 4. przedstawienie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług,

 5. ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego wynikających z naruszenia przez niego obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, Regulaminu.

 1. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

 1. zablokowania Konta użytkownika, szczególnie w przypadkach wskazanych w ust.6,

 2. tymczasowego zawieszenia uprawnienia do korzystania z Konta jeśli posiada uzasadnione podejrzenia naruszenia przez Użytkownika przesłanek wskazanych w ust.6, do czasu wyjaśnienia sprawy,

 3. podjęcia działań prowadzących do naprawienia poniesionych przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. strat powstałych ze względu na przypadki wskazane w ust.6.

 1. Funkcjonalność Konta pozwala dokonywać oceny produktów zakupionych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Klient uprawniony jest do wystawienia komentarza wedle swojej oceny produktu. Przed wystawieniem komentarza, Klient zostanie poproszony o potwierdzenie, iż produkt zakupił lub użył. Przy wystawianiu komentarza Klient zobowiązany jest do poszanowania obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz Regulaminu. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo jednostronnej moderacji komentarzy, szczególnie tych naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub Regulamin, czy też podczas reorganizacji lub zmian w Sklepie Internetowym.

 2. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter, bądź zakończeniu świadczenia usługi przez Usługodawcę, po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy. Szczegóły dotyczące usługi Newsletter określa dedykowany regulamin Usługi Newsletter.

 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 4. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Usługobiorcą za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.

 5. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

 

 1. Przyjmowanie zamówień i realizacja zamówień

 

 1. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu bandi.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.bandi.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep bandi.pl nie obsługuje klientów z UK. Dla tych klientów przeznaczony jest sklep pod adresem www.bandi-cosmetics.co.uk, którego operatorem jest BANDI LABORATORIES LTD, Craven House, 40-44 Uxbridge Road, W5 2BS London, United Kingdom, e-mail : [email protected] .

 2. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

 3. Klient składa zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W zamówieniu Klient:

 1. dokonuje wyboru zamawianych towarów

 2. dokonuje wyboru sposobu dostawy

 3. podaje adres dostawy oraz adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)

 4. dokonuje wyboru sposobu płatności

 5. ma możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu bandi.pl

 1. Natychmiast po złożeniu zamówienia, Klient zostaje poinformowany drogą mailową (na adres mailowy, na który zostało złożone zamówienie), że zamówienie dotarło do Sklepu bandi.pl.

 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Sklep bandi.pl wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej (w formacie .pdf), na adres mailowy Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia lub przypisany do Konta. Klient ma prawo powiadomienia Sklepu bandi.pl o innym adresie mailowym, na który ma zostać przesłana faktura. Klient, może zrezygnować z faktury elektronicznej, o czym może poinformować Sklep bandi.pl wysyłając wiadomość email na adres [email protected] lub poprzez wybór opcji Konta. W przypadku rezygnacji z faktury elektronicznej Klientowi zostanie wystawiona i wysłana faktura w formie papierowej na adres wskazany przy składaniu Zamówienia lub przypisany do Konta (przy czym Klient ma prawo powiadomienia Sklepu bandi.pl o innym adresie do wysyłki faktury).

 4. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sklep bandi.pl nie będzie mógł go zrealizować (np. towar jest niedostępny), Sklep bandi.pl ma obowiązek powiadomić o tym Klienta i zwrócić wpłacone przez niego pieniądze, w terminie do czternastu dni (chyba, że Sklep zaproponuje Klientowi inny produkt i Klient będzie zainteresowany zamianą).

 5. Klient może zmienić lub anulować zamówienie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem (+48 22) 112 50 40.

 

 1. Ceny towarów i płatności

 

 1. Sklep bandi.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.bandi.pl i oferuje towary za pośrednictwem internetu.

 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu bandi.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

 4. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu bandi.pl. Kody rabatowe posiadają okres ważności w czasie którego, Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.

 5. Sklep bandi.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zobowiązane jest dostarczyć towary zamówione przed ich wycofaniem albo postępować zgodnie z zapisem części V ust. 7 powyżej.

 6. Promocje w Sklepie bandi.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

 2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

 3. przelewem bankowym lub kartą płatniczą (poprzez system płatności PayPal lub Przelewy 24). Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności.

 1. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym lub kartą płatniczą (poprzez system płatności PayPal lub Przelewy 24). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności.

 2. Operatorem płatności online w sklepie są Przelewy 24 ( PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.).

 3. Operatorem płatności online w serwisie jest również Pay Pal ( PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg).

 4. Należność w formie przedpłaty przelewem należy uregulować na konto BANDI Cosmetics Sp. z o.o.:

      BANDI Cosmetics Sp. z o.o.

      ul. Warszawska 7

      05-152 Czosnów

      Credit Agricole Bank Polska S.A.: PL 71 1940 1210 0103 7941 0010 0000

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty przelewem bankowym lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny za zamówiony towar, na wskazane przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. konto bankowe, w terminie 21 dni od dnia potwierdzenia, że zamówienie dotarło do BANDI Cosmetics Sp. z o.o. W przypadku nieuiszczenia przez zobowiązanego Klienta należnej ceny w powyżej wskazanym terminie, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy i anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie zawiadomiony.

 2. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość do indywidualnego dostosowania ceny niektórych produktów w danej sesji zakupowej Klienta, w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie wartości koszyka oraz preferencji wynikających z dokonanych zakupów. Tak dostosowane ceny będą cenami niższymi, niż zwyczajne ceny produktów. Klient zostanie poinformowany o indywidualnym dostosowaniu ceny na etapie kompletowania koszyka.

 

 1. Czas realizacji zamówienia i dostawy oraz koszty przesyłki

 

 1. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), numeru telefonu, adresu email. W przypadku wyboru opcji dostawy za pomocą InPost Klient jest zobowiązany do wskazania wybranego przez siebie paczkomatu.

 2. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 1-2 dni robocze.

 3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej ,Firmy Kurierskiej lub firmy InPost.

 4. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

        Firma kurierska, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy

        InPost, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy

        Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: 1-3 dni robocze

 1. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:

        Firma kurierska: przewidywany czas dostawy: 2-10 dni roboczych

        Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: 14 dni roboczych

 1. Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską:

        Firma kurierska: przewidywany czas dostawy: 10 dni roboczych

        Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: 21 dni roboczych

 1. W przypadku zamówień z dostawą na terytorium Polski koszt dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru oraz stawek przewoźnika. O kosztach dostawy Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu odbioru przy składaniu zamówienia.

 2. Przy zamówieniach powyżej 200 zł z dostawą na terenie Polski BANDI Cosmetics Sp. z o.o. nie nalicza opłaty za wysyłkę.

 3. Bez względu na wysokość zamówienia, do zamówień realizowanych poza terytorium Polski:

 1. Na terytorium Unii Europejskiej (poza Maltą oraz Cyprem), BANDI Cosmetics Sp. z o.o. dolicza koszt wysyłki według stawek bazujących na ofercie firmy kurierskiej. W trakcie finalizowania zamówienia, po dokonaniu wyboru kraju dostawy, pojawi się informacja z kosztem przesyłki wraz z informacją o kwocie, powyżej której przesyłka jest darmowa do danego kraju,

 2. Na terytorium poza Unię Europejską oraz terytorium Malty i Cypru, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. dolicza koszt wysyłki według oferty Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej. Po sfinalizowaniu zamówienia, BOK przedstawi na podany przez Klienta adres mailowy ofertę obejmującą i wskazującą koszt zamówienia oraz dostawy. W takim przypadku, Klient powinien skontaktować się z BOK oraz potwierdzić zamówienie i dostawy w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Brak takowego potwierdzenia w terminie, postrzegany będzie jako rezygnacja z zamówienia.

 1. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za przesyłkę umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu Internetowego oraz przy składanym zamówieniu.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. W Sklepie bandi.pl Klient będący konsumentem może zrezygnować z zakupu w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki nie podając przyczyny. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić również od umowy świadczenia usług bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 3. Aby odstąpić od umowy Klient musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz zwrotu towaru dołączany jest do zamówienia, można również skorzystać ze wzoru umieszczonego tutaj. Oświadczenie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]) lub listownie na adres: Warszawska 7, 05-152 Czosnów.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwraca towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient zwraca towar na adres Sklepu:

        BANDI Cosmetics Sp. z o.o.

        ul. Warszawska 7

        05-152 Czosnów

 1. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.

 2. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru.

 3. Sklep bandi.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep bandi.pl). Zwrotu płatności Sklep bandi.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 4. Sklep bandi.pl dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Sklep bandi.pl został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) Sklep bandi.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. Reklamacje

 

 1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać do BOK.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 4. Jeśli reklamacja nie będzie zawierać danych pozwalających na identyfikację Klienta, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. pozostawi ją bez rozpoznania. Wobec powyższego, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. prosi każdorazowo o podanie danych takich jak: imię, nazwisko, a także adres e-mail, adres lub numer telefonu oraz zwięzłe określenie zaistniałego problemu.

 5. BANDI Cosmetics Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do BANDI Cosmetics Sp. z o.o. dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, BANDI Cosmetics Sp. z o.o. poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

 6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta w sposób analogiczny do zgłoszonej reklamacji lub w sposób wskazany przez Klienta w reklamacji.

 7. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

 8. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko BANDI Cosmetics Sp. z o.o. w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

 9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK.

 10. Klient może:

  1. skierować odwołanie od decyzji BANDI Cosmetics Sp. z o.o. bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,

  2. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – BANDI Cosmetics Sp. z o.o. niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem albo niebędący Klientem będącym osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność BANDI Cosmetics Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.  

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Przykładowo Klient, będący Konsumentem, ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców (B2B)

 

 1. Od 1 stycznia 2021 r. niniejszy rozdział nie stosuje się do Klientów, będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie (prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne), należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta, będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 4. W wypadku Klientów , będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 1. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

 

 1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 10 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.

 2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.

 3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

 2. Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych. Celem BANDI Cosmetics Sp. z o.o. jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Sklepu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klientów.

 3. Sprzedawca niniejszym uprzedza Klientów, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie mogą być proszeni o podanie określonego zakresu Danych Osobowych, które będą zbierane i wykorzystywane przez BANDI Cosmetics Sp. z o.o. zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://www.bandi.pl/sklep/page.php?id=3

 4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 5. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, wszelkie publikowane materiały opisowe (opisy i zdjęcia) produktów należą do Sklepu bandi.pl lub są przez nią publikowane za zgodą osób i/lub podmiotów posiadających majątkowe prawa autorskie do tych materiałów.

 2. Publikowanie lub wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty całości lub fragmentów materiałów publikowanych przez BANDI Cosmetics bez pisemnej zgody jest zabronione.

 3. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.

 4. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów ,będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.

 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.