Zaloguj się
EN PL SKLEP

REGULAMIN PROMOCJI „Dziesiąte Urodziny”


zwany dalej
„Regulaminem”

 

§ 1
Organizator
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady Promocji pod nazwą „Dziesiąte Urodziny” zwanej dalej Promocją.
2. Organizatorem Promocji pod nazwą „Dziesiąte Urodziny” jest BANDI COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, 05-152, ul. Warszawska 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259978, NIP: 5342331820, REGON: 140606263, kapitał zakładowy: 400.000,00 PLN zwana dalej Organizatorem.
3. Promocja prowadzona jest na jedynie w sklepie internetowym Organizatora na stronie: https://www.bandi.pl/sklep/, zwany dalej Sklepem
4. Udział w Promocji jest dobrowolny.

§ 2
Czas trwania Promocji
1. Promocja obejmuje okres od dnia 10 września 2018 r godzina 00:00:01 do dnia 10 września 2018 godzina 23:59:00 roku jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją, zwany dalej czasem trwania Promocji.
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Promocji.

§ 3
Warunki Uczestnictwa
1. Uczestnikiem Promocji, może być każda osoba będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która w czasie trwania Promocji dokona w Sklepie jednorazowego łącznego zakupu dowolnego asortymentu ze Sklepu za co najmniej 50 złotych. Uczestnik Promocji jest nazywany dalej Uczestnikiem.
2. Promocją objęte są wyłącznie artykuły wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu. Artykuły te mogą być dodatkowo wyróżnione przez Organizatora etykietą, zwane dalej artykułami.
3. Artykuły są objęte chronologią zgodnie z załącznikiem numer 1.
4. Każde kolejne wydane przez Uczestnika 50 złotych podczas jednorazowego łącznego zakupu uprawniają do otrzymania kolejnego artykułu zgodnie z numeracją artykułów. Dla przykładu, Uczestnik dokonujący jednorazowego łącznego zakupu w sklepie za kwotę 250 złotych, otrzyma do dokonanych zakupów artykuły oznaczone numerami od 1 do 5.
5. Uczestnikowi nie przysługuje:
a) możliwość zamiany artykułu na artykuł inny niż wynikający z jednorazowego łącznego zakupu,
b) prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w zamian za artykuł.
6. Organizator w wypadku wyczerpania zapasów konkretnego artykułu, przekaże w ramach Promocji Uczestnikowi artykuł oznaczony kolejnym numerem.
7. Jeden Uczestnik może skorzystać z niniejszej Promocji wyłącznie jeden raz.


§ 4
Reklamacja
1. W przypadku przeprowadzenia Promocji niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia skorzystania z Promocji.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników:
a) w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: BANDI COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, 05-152, ul. Warszawska 7
b) pocztą elektroniczną na adres: sklep@bandi.pl
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane kontaktowe, w szczególności: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, umożliwiając tym samym Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem w celu poinformowania Uczestnika o wyniku postepowania reklamacyjnego,
b) przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacji przez Uczestnika, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

§ 5
Dane osobowe Uczestników
1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach Promocji, a tym w ramach reklamacji jest Organizator: BANDI COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, 05-152, ul. Warszawska 7, email: biuro@bandi.pl
3. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).
4. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w Promocji. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Promocji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Promocji.
5. Uczestnik posiada prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,
f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Administrator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej.
7. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem Organizatora, współpracowników Organizatora, obsługi IT Organizatora, dostawców usług Organizatora z zakresu obsługi poczty mailowej oraz usług pocztowych lub kurierskich.
8. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez okres niezbędny do rozliczenia Promocji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszego Promocji.
11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 6
Prawa i obowiązki Uczestników
1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

§7
Zmiana Regulaminu
1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji, chyba że zmiany te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie www.bandi.pl
3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany na stronie.

§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie www.bandi.pl a także w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Promocji, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.
5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze polubownej.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.

Załącznik nr 1
1. Krem z kwasem migdałowym i polihydroksykwasami 30 ml
2. Krem kolagenowy 30 ml
3. Płyn micelarny Edycja Limitowana 300 ml
4. Krem/maska Kuracja Łagodząca 30 ml
5. Energetyzujący krem nocny 50 ml
6. Morski żel oczyszczający do twarzy 50 ml
7. Krem dintensywnie nawilżający 30 ml
8. Tricho-olejek wygładzający do włosów 30 ml
9. Kojący płyn micelarny do demakijażu twarzy, oczu i ust 240 ml
10. Bio-esencja naprawcza 100 ml

 


 

 

Wersja do druku

Znajdź nas ...